Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Šindelová
  Šindelová 117
  357 01  Šindelová
 • e-mailem: podatelna@sindelova.cz
 • elektronickým podáním: prostřednictvím webové stránky obecního úřadu - Kontakty
 • telefonicky na tel. čísle: 352 695 277

Úřední hodiny

pondělí a středa: 6:30 - 17:15 hodin

úterý a čtvrtek:    6:30 - 14:15 hodin

pátek:                  6:30 - 12:00 hodin

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů 

Lhůty:

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. I) - 7 dnů.
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5 písm. b) - 7 dnů.
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5 písm. c) - 7 dnů.
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5 písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7 - 10 dnů.
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3 - 15 dnů.
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5 písm. a) - 30 dnů.
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 nebo kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 - 30 dnů.
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1 - 15 dnů. 

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001.
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst.3) - od 1. 1. 2002.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat:

 • O informaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá.

Kdo informaci poskytne:

 • Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 

Další omezení práva na informace:

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím
 • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo EU, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" a v ČR je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro ČR z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo EU, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období
 • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. 
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. 

         Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho                   činností. 

 • Povinný subjekt dále neposkytne informace o:
 • probíhajícím trestním řízení
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků
 • plnění úkolů zpravodajských služeb
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech NKÚ
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, je-li v držení:
 • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů
 • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách
 • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona
 • Akademie věd ČR a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy, nebo zajišťovat bezpečnost ČR.

Jak se o informaci žádá:

Žádost o poskytnutí informace s podává:

 • ústně, t . j. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • označena ("žádost dle informačního zákona", žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,", žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím", apod.), t.j. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 • musí v ní být určeno, kterému povinnému subjektu je určena
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště 
 • musí obsahovat u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží:
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Jaký bude postup povinného subjektu:

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 • se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
 • bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle ust. § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.              
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud   povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.  

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví:

 • Pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 

Komu se odvolání zasílá:

 • Odvolání se podává u subjektu, který rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydal.

Kdo o odvolání rozhodne:

 • O odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. 
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, musí tak učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.  

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

75,- Kč

fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu

 

- jednostranně formát A4

2,- Kč/ks

- oboustranně formát A4

4,- Kč/ks

- výtisk z tiskárny počítače (formát A4)

2,- Kč/ks

- paušál provozních nákladů (materiál, energie)

25,- Kč

- ostatní náklady 

dle skutečně vynaložených nákladů

- poštovné

dle skutečně vynaložených nákladů

 

 

 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o poskytování informací