Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

 Obec Šindelová

2. Důvod a způsob založení

Obec Šindelová vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Obec Šindelová

Zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor zastupitelstva

Finanční výbor zastupitelstva

Obecní úřad

Obecní knihovna

Sbor dobrovolných hasičů

 

4. Kontaktní spojení

 • Obec Šindelová,  357 06  Šindelová
 • Telefon: +420 352 695 277
 • E-mail: ou_sindelova@volny.cz
 • WWW: www.sindelova.cz/
 • ID datové schránky: gq5bz3z
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Šindelová 117 
  357 06  Šindelová

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Šindelová 117 
  357 06  Šindelová

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí, Středa - 6.30 h – 17.15 h

 • Úterý, Čtvrtek    - 6.30 h – 14.15 h

  Pátek                 - 6.30 h – 12.00 h

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: : +420 352 695 277
  mobilní telefon: +420 725 052 458

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.sindelova.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  pro doručování dokumentů v listinné podobě:

  Šindelová 117, 357 06  Šindelová 

 •  4.7. Adresa elektronické  podatelny

  prostřednictvím formuláře "Elektronická podatelna" webové stránky obecního úřadu

 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

  4.8. Datová schránka
 • ID Datové schránky: gq5bz3z

5. Případné platby lze poukázat

      4821391/0100 (Komerční banka, a. s.)

      115-8832190237/0100 (Komerční banka, a. s.) - VODA

6. IČ

       00259632

7. Obec Šindelová není plátce daně z přidané  hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat obecnímu úřadu v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Obecního úřadu Šindelová.

Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mailovou adresu nebo datovou schránku obce.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Šindelová vydává, mimo jiné, obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární přepis, vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 75,- Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 2,- Kč/ks
- oboustranně formát A4 4,- Kč/ks
- výtisk z tiskárny počítače (formát A4) 2,- Kč/ks
- paušál provozních nákladů (materiál, energie) 25,- Kč
- ostatní náklady 

dle skutečně vynaložených nákladů

- poštovné dle skutečně vynaložených nákladů
 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat u povinného subjektu, a to písemně nebo ústně. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Šindelová poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2020.jpeg

Výroční zpráva za rok 2019.jpeg

Výroční zpráva za rok 2018.jpeg

Výroční zpráva za rok 2017.jpeg

Výroční zpráva za rok 2016.jpeg

Výroční zpráva za rok 2015.jpeg

Výroční zpráva za rok 2014.jpeg

Výroční zpráva za rok 2013.jpeg

Výroční zpráva za rok 2012.jpeg

Výroční zpráva za rok 2011.jpeg

 

 

Přehled informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

Informace o postupu naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání

Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

 

Žádosti a formuláře

 

Opravné prostředky

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví:

 • Pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 

 Komu se odvolání zasílá:

 • Odvolání se podává u subjektu, který rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydal.

Kdo o odvolání rozhodne:

 • O odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. 
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, musí tak učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.  

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

     O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pro podání opravného prostředku nemá Obec Šindelová vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.