znak
mapka

 

 

CP.png

 

OP1.png

OP2.png

 

 

Domovní čistička odpadních vod

Vážení občané,

rádi bychom zjistili, jaký by byl zájem o zřízení domovní čističky odpadních vod.

V současné době se může naše obec přihlásit do vypsané výzvy Státního fondu životního prostředí - výzva č. 11/2016.

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku.

Za rodinný dům pro účely Výzvy je považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely Výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt, a trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci s nejvýše dvěma nadzemními a 4 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky 9/15 jedním podzemním podlažím a podkrovím. Za rodinný dům se pro účely Výzvy nepovažují rodinné domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (penziony, kanceláře, apod.). Stavby určené např. pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely Výzvy za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má vlastník nemovitosti trvalé bydliště.

Za bytový dům je pro účely této Výzvy považována stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci bude obec, která je zodpovědná za systém DČOV po dobu 10ti let, budou náklady na kompletní zřízení a uvedení do provozu zmíněných DČOV hrazeny z prostředků obce.

VYZÝVÁME VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ O ZÁJEM O DOMOVNÍ ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD, ABY SVŮJ ZÁJEM NAHLÁSILI NA OBECNÍM ÚŘADĚ. 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO NA TEL.  STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY.

 

 

 
 
 
 
 

Webkamera meteostanice v obci Šindelová

klikněte zde

Pošta

ZMĚNA OD

19.3.2020 do ODVOLÁNÍ:

Pondělí, Úterý,

Čtvrtek, Pátek

8 - 11 hodin

Středa

13 - 16 hodin

Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek

8 - 9 h    14 - 16 hodin

  Středa

  8 - 9 h   14 - 17 hodin

  tel.: 352 695 217

 

 

 

 

 

Knihovna

otevřena každou středu od 14.00 -16.00 hod.

ON-LINE katalog

Obnova komunikací v obci

Projekt_web.pdf (63,3KB, .pdf)
mas.jpg

 

Nové webové stránky

Vážení návštěvníci, ve spolupráci se společností Antee a panem Petrem Němečkem jsme pro vás připravili novou webovou prezentaci naší obce. Věříme, že se vám prezentace bude líbit a naleznete na ní vždy ty nejaktuálnější a potřebné informace.